شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
119نيروهاي مسلحآمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1392/03/056400
119نيروهاي مسلحآمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1391/09/204000
119نيروهاي مسلحآمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1391/07/033400
119نيروهاي مسلحآمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1390/05/262800