پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
117نيروهاي مسلحآمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1392/03/0554000
117نيروهاي مسلحآمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1391/09/2034000
117نيروهاي مسلحآمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1390/05/2624000