شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
116نيروهاي مسلحآمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 2.5ML1392/04/0536000
116نيروهاي مسلحآمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 2.5ML1391/09/2022500
116نيروهاي مسلحآمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 2.5ML1390/05/2613800