يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1301نيروهاي مسلح0آمپول - اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) - 100mg/ml 5ML1393/08/020
1301نيروهاي مسلح0آمپول - اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) - 100mg/ml 5ML1393/08/010
1301نيروهاي مسلحآمپول - اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) - 100mg/ml 5ML1391/09/205600