پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1861نيروهاي مسلح90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1393/05/01179500
1861نيروهاي مسلح90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1393/04/25179500
1861نيروهاي مسلحآمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1392/04/28177000
1861نيروهاي مسلحآمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1390/11/25123527