چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
100نيروهاي مسلح90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/08/0110000000
100نيروهاي مسلح90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/07/0110000000
100نيروهاي مسلح90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/05/016000000
100نيروهاي مسلح90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/04/186000000
100نيروهاي مسلحآمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1390/09/202500000