جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2371نيروهاي مسلح90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/06/157300000
2371نيروهاي مسلح90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/06/017300000
2371نيروهاي مسلح90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/04/186734000
2371نيروهاي مسلحآمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1392/06/016734000
2371نيروهاي مسلحآمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1391/12/013400000
2371نيروهاي مسلحآمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1391/04/103100000
2371نيروهاي مسلحآمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1390/11/262900000
2371نيروهاي مسلحآمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1388/07/162180000