شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
79نيروهاي مسلح90آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/08/01150000
79نيروهاي مسلح90آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/07/01145000
79نيروهاي مسلح70آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/05/01300000
79نيروهاي مسلح70آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/04/18300000
79نيروهاي مسلحآمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1392/04/04125000
79نيروهاي مسلحآمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1392/07/01121500
79نيروهاي مسلحآمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1389/08/18105000