چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
64نيروهاي مسلح70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1393/06/01175000
64نيروهاي مسلحآمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1392/06/1530500
64نيروهاي مسلحآمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1391/02/2024000
64نيروهاي مسلحآمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1390/11/2522840
64نيروهاي مسلحآمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1388/07/1612700