يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
61نيروهاي مسلح70آمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1393/06/0112500
61نيروهاي مسلحآمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1392/03/0510400
61نيروهاي مسلحآمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1391/07/106500
61نيروهاي مسلحآمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1390/05/264600