جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
54نيروهاي مسلحآمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 250mg/ml1392/03/0511200
54نيروهاي مسلحآمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 250mg/ml1391/09/207000
54نيروهاي مسلحآمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 250mg/ml1390/05/265000
54نيروهاي مسلحآمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 250mg/ml1388/07/163960