چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
53نيروهاي مسلحآمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1392/03/057200
53نيروهاي مسلحآمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1391/09/204500
53نيروهاي مسلحآمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1390/05/263200
53نيروهاي مسلحآمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1388/07/162000