پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1378نيروهاي مسلحآمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 2ML1392/04/1016000
1378نيروهاي مسلحآمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 2ML1390/05/2610900
1378نيروهاي مسلحآمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 2ML1388/07/1611980