جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1836نيروهاي مسلح70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1393/08/01260000
1836نيروهاي مسلح70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1393/08/01260000
1836نيروهاي مسلحآمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1392/05/25212000
1836نيروهاي مسلحآمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1391/05/08180273
1836نيروهاي مسلحآمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1390/06/02175000
1836نيروهاي مسلحآمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1388/07/1685000