پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
19نيروهاي مسلح90آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1392/06/15160000
19نيروهاي مسلحآمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1388/07/1680000