شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
19نيروهاي مسلح90آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1392/06/15160000
19نيروهاي مسلحآمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1388/07/1680000