دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16نيروهاي مسلحآمپول - استيل سيستئين - 200mg1392/04/06320000
16نيروهاي مسلحآمپول - استيل سيستئين - 200mg1391/04/26164000
16نيروهاي مسلحآمپول - استيل سيستئين - 200mg1388/07/1664500