پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16نيروهاي مسلحآمپول - استيل سيستئين - 200mg1392/04/06320000
16نيروهاي مسلحآمپول - استيل سيستئين - 200mg1391/04/26164000
16نيروهاي مسلحآمپول - استيل سيستئين - 200mg1388/07/1664500