جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12نيروهاي مسلحآمپول - استازولاميد - 500mg/vial1391/02/18916122
12نيروهاي مسلحآمپول - استازولاميد - 500mg/vial1390/09/05260000