جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12نيروهاي مسلحآمپول - استازولاميد - 500mg/vial1391/02/18916122
12نيروهاي مسلحآمپول - استازولاميد - 500mg/vial1390/09/05260000