دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2487نيروهاي مسلحکپسول - گلوکوزامين - 750mg1392/05/057100
2487نيروهاي مسلحکپسول - گلوکوزامين - 750mg1392/04/055733
2487نيروهاي مسلحکپسول - گلوکوزامين - 750mg1391/12/122500
2487نيروهاي مسلحکپسول - گلوکوزامين - 750mg1388/07/161922