پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1929نيروهاي مسلح70کپسول - گلوکوزامين - 500mg1392/11/013000
1929نيروهاي مسلحکپسول - گلوکوزامين - 500mg1391/12/121500
1929نيروهاي مسلحکپسول - گلوکوزامين - 500mg1388/07/161120