چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2488نيروهاي مسلح70کپسول - گلوکوزامين کوندرويتين - 500/4001392/07/015883
2488نيروهاي مسلحکپسول - گلوکوزامين کوندرويتين - 500/4001391/10/015334
2488نيروهاي مسلحکپسول - گلوکوزامين کوندرويتين - 500/4001389/08/192787