پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1318نيروهاي مسلحکپسول - زينک سولفات - 220mg1392/05/01525
1318نيروهاي مسلحکپسول - زينک سولفات - 220mg1392/03/05300
1318نيروهاي مسلحکپسول - زينک سولفات - 220mg1391/12/21200
1318نيروهاي مسلحکپسول - زينک سولفات - 220mg1390/10/28165