پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1318نيروهاي مسلحکپسول - زينک سولفات - 220mg1392/05/01525
1318نيروهاي مسلحکپسول - زينک سولفات - 220mg1392/03/05300
1318نيروهاي مسلحکپسول - زينک سولفات - 220mg1391/12/21200
1318نيروهاي مسلحکپسول - زينک سولفات - 220mg1390/10/28165