شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1372نيروهاي مسلحکپسول - ويتامين آ - 25/000IU1392/05/27850
1372نيروهاي مسلحکپسول - ويتامين آ - 25/000IU1392/03/05600
1372نيروهاي مسلحکپسول - ويتامين آ - 25/000IU1388/07/18220
1372نيروهاي مسلحکپسول - ويتامين آ - 25/000IU1388/07/16160