جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1371نيروهاي مسلحکپسول - ويتامين آ - 50/000IU1392/05/271000
1371نيروهاي مسلحکپسول - ويتامين آ - 50/000IU1392/03/05700
1371نيروهاي مسلحکپسول - ويتامين آ - 50/000IU1388/10/14270