سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5560نيروهاي مسلحکپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/03/052500
5560نيروهاي مسلحکپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1388/07/1612000