يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2497نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/04/1010700
2497نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/11/014000
2497نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/02/163800
2497نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1390/04/153550