شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2497نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/04/1010700
2497نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/11/014000
2497نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/02/163800
2497نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1390/04/153550