شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1736نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1392/03/055600
1736نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1391/05/253000
1736نيروهاي مسلحکپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1388/07/162250