يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4339نيروهاي مسلح90کپسول - تاليدوميد - 100mg1393/07/01120000
4339نيروهاي مسلح90کپسول - تاليدوميد - 100mg1393/05/01111500
4339نيروهاي مسلحکپسول - تاليدوميد - 100mg1391/10/1063000
4339نيروهاي مسلحکپسول - تاليدوميد - 100mg1391/01/2657000
4339نيروهاي مسلحکپسول - تاليدوميد - 100mg1390/07/2551250