سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5950نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 250mg1393/05/012100000
5950نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 250mg1393/05/012100000
5950نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 250mg1393/04/182100000
5950نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 250mg1392/07/032595502
5950نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 250mg1390/04/283824600