جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5949نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 100mg1393/05/01980000
5949نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 100mg1393/04/181120000
5949نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 100mg1392/07/081730000
5949نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 100mg1390/04/281593200