سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6532نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/05/01210000
6532نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/04/18240000
6532نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 20mg1392/03/01360000
6532نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 20mg1391/06/26318100
6532نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 20mg1390/07/23282600