جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6532نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/05/01210000
6532نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/04/18240000
6532نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 20mg1392/03/01360000
6532نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 20mg1391/06/26318100
6532نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 20mg1390/07/23282600