شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7384نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 5mg1393/05/0160000
7384نيروهاي مسلح90کپسول - تموزولاميد - 5mg1393/04/1860000
7384نيروهاي مسلحکپسول - تموزولاميد - 5mg1390/04/2879100