شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1239نيروهاي مسلحکپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1392/03/061900
1239نيروهاي مسلحکپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1392/05/101900
1239نيروهاي مسلحکپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1391/12/211350
1239نيروهاي مسلحکپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1390/08/07900