چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1223نيروهاي مسلحکپسول - تيوتيکسن - 5mg1392/03/051900
1223نيروهاي مسلحکپسول - تيوتيکسن - 5mg1391/12/211350
1223نيروهاي مسلحکپسول - تيوتيکسن - 5mg1390/03/041000
1223نيروهاي مسلحکپسول - تيوتيکسن - 5mg1388/07/16450