چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1207نيروهاي مسلحکپسول - تتراسيکلين - 250mg1392/03/05850
1207نيروهاي مسلحکپسول - تتراسيکلين - 250mg1391/12/21600
1207نيروهاي مسلحکپسول - تتراسيکلين - 250mg1391/07/10500
1207نيروهاي مسلحکپسول - تتراسيکلين - 250mg1391/04/25360
1207نيروهاي مسلحکپسول - تتراسيکلين - 250mg1389/07/033000
1207نيروهاي مسلحکپسول - تتراسيکلين - 250mg1388/07/16195