يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5100نيروهاي مسلح70کپسول - تامسولوسين - 0.4mg1393/10/209000
5100نيروهاي مسلح70کپسول - تامسولوسين - 0.4mg1393/10/209000
5100نيروهاي مسلحکپسول - تامسولوسين - 0.4mg1392/07/146700
5100نيروهاي مسلحکپسول - تامسولوسين - 0.4mg1392/03/066700
5100نيروهاي مسلحکپسول - تامسولوسين - 0.4mg1392/03/055600
5100نيروهاي مسلحکپسول - تامسولوسين - 0.4mg1388/07/164800
5100نيروهاي مسلحکپسول - تامسولوسين - 0.4mg1388/12/174800