شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2083نيروهاي مسلح95کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/04/1992000
2083نيروهاي مسلح100کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/05/0131000
2083نيروهاي مسلح95کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/04/1892000
2083نيروهاي مسلح100کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/04/1831000
2083نيروهاي مسلح95کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/05/0177000
2083نيروهاي مسلحکپسول - تاکروليموس - 1mg1392/04/0192000
2083نيروهاي مسلحکپسول - تاکروليموس - 1mg1388/07/1610000