پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5804نيروهاي مسلح100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/05/0117000
5804نيروهاي مسلح100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/04/1817000
5804نيروهاي مسلح95کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/04/1849000
5804نيروهاي مسلحکپسول - تاکروليموس - 0.5mg1392/05/1059300
5804نيروهاي مسلحکپسول - تاکروليموس - 0.5mg1390/06/0226000