پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7804نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/05/205300000
7804نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/04/254700000
7804نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/05/205300000
7804نيروهاي مسلحکپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1392/05/016960000