سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7804نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/05/205300000
7804نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/04/254700000
7804نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/05/205300000
7804نيروهاي مسلحکپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1392/05/016960000