سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9753نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/05/012645000
9753نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/04/252350000
9753نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/05/202645000
9753نيروهاي مسلحکپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1391/05/111100000