شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9988نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/04/251180000
9988نيروهاي مسلح70کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/05/201320000
9988نيروهاي مسلح90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/05/201320000
9988نيروهاي مسلحکپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1392/07/011267000