جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2738نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 6mg1392/03/056300
2738نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 6mg1390/11/163700