شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2000نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 4.5mg1392/03/054900
2000نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 4.5mg1391/12/213500
2000نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 4.5mg1390/11/162900