جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1999نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 3mg1392/03/053500
1999نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 3mg1388/07/161800