يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1998نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1392/03/052100
1998نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1388/07/161000